Jiří Karásek, prokurista SLEZAN Frýdek - Místek a.s.
Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221, 738 15
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 313
IČ: 451 93 371, DIČ: CZ45193371
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 709781/0100


Vítejte na stránkách akciové společnosti Slezan ve Frýdku - Místku

       Konkurs na majetek společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. byl usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 38 INS 4953/2008-B214 ze dne 4. července 2014 zrušen, přičemž toto usnesení nabylo právní moci dne 22. července 2014.

       V souvislosti s ukončením konkursu byla udělena prokura panu Jiřímu Karáskovi, na jejímž základě je oprávněn zastupovat společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. a podepisovat její právní jednání jako prokurista. Tato prokura zahrnuje všechna jednání, k nimž dochází při provozu obchodního závodu společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s., a to včetně zcizování a zatěžování nemovitých věcí - usnesení.

Pro akcionáře:

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU PŘEMĚNY DO SBÍRKY LISTIN OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE A VĚŘITELE NA JEJICH PRÁVA

TEXTIL INVEST GROUP a.s.
Sídlo: Praha 1-Nové Město, Na Poříčí 1041/12, PSČ 110 00
IČO: 24229709
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17954

a

SLEZAN Frýdek-Místek a.s.
Sídlo: Frýdek-Místek, Na Příkopě 1221
IČO: 45193371
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 313

tímto dle § 33 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, oznamují následující upozornění pro své akcionáře a věřitele:

1. Do sbírky listin Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Ostravě byl uložen projekt přeměny společností TEXTIL INVEST GROUP a.s. a SLEZAN Frýdek-Místek a.s.

Přeměna společností TEXTIL INVEST GROUP a.s. a SLEZAN Frýdek-Místek a.s. se uskuteční vzájemnou fúzí sloučením těchto společností dle § 61 odst. 1 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, přičemž společnost TEXTIL INVEST GROUP a.s. bude společností nástupnickou a společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. bude společností zanikající. V důsledku této fúze společnost SLEZAN Frýdek-Místek a.s. zanikne a její jmění přejde po zápisu této fúze do obchodního rejstříku na nástupnickou společnost TEXTIL INVEST GROUP a.s., která tak vstoupí do právního postavení zanikající společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2015.

Fúze bude schválena valnými hromadami, resp. jediným akcionářem vykonávajícím působnost valné hromady, každé ze zúčastněných společností nejdříve jeden měsíc po zveřejnění tohoto oznámení.

Každý akcionář zúčastněné společnosti, který o to požádá, má právo na informace týkající druhé zúčastněné společnosti, jsou-li tyto informace důležité z hlediska této fúze; akcionáři mohou tyto informace požadovat na valné hromadě, která má schválit tuto fúzi.

V souvislosti s touto fúzí nemá nástupnická společnost TEXTIL INVEST GROUP a.s. žádný závazek odkoupit akcie akcionářů zanikající společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.

2. Ode dne zveřejnění tohoto oznámení budou v sídle každé zúčastněné společnosti vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 9.00 do 14.00 hodin,
po předchozí domluvě k nahlédnutí pro její akcionáře níže uvedené

dokumenty:

a) projekt fúze,

b) účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři účetní období včetně zpráv auditora o jejich ověření,

c) konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností včetně zpráv auditora o jejich ověření,

d) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti TEXTIL INVEST GROUP a.s. včetně zprávy auditora o jejím ověření,

e) posudek znalce pro ocenění jmění zanikající společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.
Každá ze zúčastněných společností vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z dokumentů uvedených pod body a) až d). Pokud akcionář souhlasil s tím, že zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky; souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle akcionáře.

Zprávy představenstev zúčastněných společností o fúzi se nevyžadují, neboť k tomu v souladu s § 27 písm. d) zákona o přeměnách obchodních
společností a družstev udělili souhlas všichni akcionáři obou zúčastněných společností.

Znalecké zprávy o fúzi se nevyžadují, neboť s tím v souladu s § 117 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev souhlasili všichni akcionáři obou zúčastněných společností.

3. Akcionáři se upozorňují, že jestliže mezi rozhodným dnem této fúze a zápisem této fúze do obchodního rejstříku dojde k podstatné změně
nebo změnám týkajícím se jmění kterékoliv ze zúčastněných společností, jež by odůvodňovaly jiný výměnný poměr podílů než stanovený v projektu fúze, má osoba, (a) která byla akcionářem zúčastněné společnosti ke dni schválení fúze, (b) která hlasovala proti schválení fúze, (c) v jejíž neprospěch se zhoršil výměnný poměr podílu a (d) která od zápisu fúze do obchodního rejstříku nevykonávala práva akcionáře v nástupnické společnosti, právo v souladu s § 49a a násl. zákona o přeměnách obchodních společností a družstev odprodat svůj podíl v nástupnické společnosti této společnosti TEXTIL INVEST GROUP a.s.

4. Věřitelé společnosti TEXTIL INVEST GROUP a.s., resp. věřitelé společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s., se upozorňují, že pokud přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, mohou dle § 35 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a nebude mu poskytnuto přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají dle § 36 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze do obchodního rejstříku.

Představenstvo společnosti TEXTIL INVEST GROUP a.s., také za představenstvo společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.

OV470080-150717


Oznámení o prohlášení akcií společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. za neplatné

Představenstvo společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s., se sídlem Frýdek – Místek, Na Příkopě 1221, IČ: 45193371, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 313 (dále jen „společnost“),

tímto dle § 183l odst. 6, ve spojení s § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku, v souvislosti s rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 28. srpna 2013 o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností (dále jen „akcie“) na hlavního akcionáře, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 30. srpna 2013, což bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 6. září 2013, na jehož základě přešlo vlastnictví ke všem akciím na hlavního akcionáře dne 7. října 2013, kdy od tohoto dne běžela řádná 30 denní lhůta někdejším vlastníkům akcií k jejich předložení, která uplynula dne 6. listopadu 2013, a následně, na základě rozhodnutí představenstva, běžela ode dne 8. listopadu 2013 někdejším vlastníkům akcií dodatečná lhůta k předložení akcií v délce 14 dnů, která uplynula 22. listopadu 2013,

oznamuje všem někdejším akcionářům společnosti a současně zveřejňuje, že akcie, které nebyly dle ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku předloženy jejich dosavadními vlastníky společnosti, a to v řádné ani v uvedené dodatečné lhůtě, byly dle ust. § 214 odst. 2 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné, a to usnesením představenstva společnosti ze dne 28. listopadu 2013.

Za neplatné byly ve smyslu výše uvedeného prohlášeny tyto akcie společnosti:

- kmenové akcie na majitele v listinné podobě emitované společností ve jmenovité hodnotě 438 Kč s pořadovými čísly 773115 - 778653, 780020 - 783177, 783338 - 787565, 787626 - 795200, 795224 - 799037, 799056 - 800877, 800893 - 802301, 802304 - 802326, 802334 - 802429 a 802433 – 805633;

- kmenové akcie na majitele v listinné podobě emitované společností ve jmenovité hodnotě 219 Kč s pořadovými čísly 1077- 1086 a 1088 – 1600.

Představenstvo SLEZAN Frýdek – Místek a. s.


Výzva k předložení akcií společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. v dodatečné lhůtě

Představenstvo společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s., se sídlem Frýdek – Místek, Na Příkopě 1221, IČ: 45193371, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 313 (dále jen „společnost“),

tímto dle § 183l odst. 6, ve spojení s § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku, v souvislosti s rozhodnutím mimořádné valné hromady společnosti ze dne 28. srpna 2013 o přechodu všech účastnických cenných papírů emitovaných společností (dále jen „akcie“) na hlavního akcionáře, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 30. srpna 2013, což bylo zveřejněno v Obchodním věstníku dne 6. září 2013, na jehož základě přešlo vlastnictví ke všem akciím na hlavního akcionáře dne 7. října 2013, kdy od tohoto dne běžela řádná 30 denní lhůta někdejším vlastníkům akcií k jejich předložení, která uplynula dne 6. listopadu 2013,

vyzývá všechny někdejší vlastníky akcií společnosti, jejichž vlastnické právo zaniklo jeho přechodem na hlavního akcionáře, resp. i jiné k tomu oprávněné osoby, k předložení všech dosud nepředložených akcií emitovaných společností v dodatečné lhůtě, která byla stanovena rozhodnutím představenstva společnosti v délce 14 dnů, počínající zveřejněním tohoto oznámení.

Akcie se předkládají v pobočce pověřeného obchodníka s cennými papíry Amidea, a.s. v Ostravě na adrese Zá-mecká 488/20, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to vždy ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin. Tento obchodník s cennými papíry provádí také výplatu protiplnění. Pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému vyplace-ní protiplnění mohou oprávněné osoby využít telefonický kontakt 420 775 574 991.

Představenstvo současně upozorňuje, že akcie, které nebudou předloženy ani v uvedené dodatečné lhůtě, budou následně prohlášeny za neplatné.

Představenstvo SLEZAN Frýdek – Místek a. s.
 

Oznámení pro akcionáře

Představenstvo společnosti tímto oznamuje, že mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 28. srpna 2013 přijala dle § 183i a násl. obchodního zákoníku rozhodnutí o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům společnosti SLEZAN Frýdek – Místek a. s. na hlavního akcionáře.

Toto usnesení a závěry znaleckého posudku č. 90/150/2013 zpracovaného dne 25. června 2013 znaleckým ústavem Dědic & partneři a.s., IČ: 25364391, se sídlem Ostrava-Vítkovice, Mírová 18, o přiměřenosti protiplnění za akcie přešlé na hlavního akcionáře, jsou uveřejněny v odkazu níže.

Usnesení valné hromady o přechodu vlastnického práva


Ukončení prodeje metráže

Prodej metrového zboží ze skladu byl kompletně ukončen.V naší nabídce však stále zůstávají:

LŮŽKOVINY
UBRUSY, UBROUSKY
UTĚRKY
OSTATNÍ KUSOVÉ ZBOŽÍ

Přijímáme nabídky na koupi celých skladových zásob, případně jejich částí.

Zahajujeme pronájem nebytových prostor

Oznamujeme, že zahajujeme pronájem nebytových prostor společnosti SLEZAN Frýdek-Místek a.s.
Pro více informací navštivte sekci pronájem nemovitostí v levém sloupci nebo jen klikněte na níže uvedený odkaz.

Napište nám


Pokud máte dotaz týkající se naší nabídky máte možnost využít níže uvedeného formuláře, odpovíme obratem.

Jméno a příjmení: *
Telefonní kontakt:
Kontaktní e-mail: *
Text zprávy (dotaz): *
         


 


Všechna práva vyhrazena | © 2012 Slezan Frýdek-Místek a.s. / realizace nextWEB / admin